در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید


: 257

، وقتی مشتری برآشفته است او از سازمان و اوضاع آن آشفته شده است نه از خود شما بعنوان فروشنده

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید

چه در زمان اعتراض مشتریان ، یا زمان سخت گیری و ایرادگیری آنها همیشه خونسردی خود را حفظ کنید و بر مشتری و نیاز او نه خودتان تمرکز کنید

زمانیکه مشتری اعتراض کرد ، یا با مشتری سخت گیر و بدقلق روبرو شدید نفس عمیق بکشید ، این کار به شما کمک میکند قدری آرام گردید و احساسات خود را مهار کنید ، نیازهای انسانی مشتری را به یاد داشته باشید ، همیشه میتوانید نیاز انسانی او را برای احترام و درک شدن تامین کنید.

اجازه دهید فرد مقابل خود را خالی کند ، گاهی مشتریان صرفا نیاز دارند که خودش را نزد کسی تخلیه کند ، با احساسات او موافقت کنید ، اگر بدون بحث کردن به قدر کافی گوش فرا دهید ، بیشتر اوقات مشتری به طور کامل تخلیه خواهد شد و در نهایت از شما عذرخواهی میکند ، یا توضیح خواهد داد که روز بدی را سپری کرده است.

از مشتری سوال کنید این کار به شما فرصت میدهد تا خونسرد بمانید و توپ را به زمین آنها می اندازد. مسائل را شخصی نکنید ، وقتی مشتری برآشفته است او از سازمان و اوضاع آن آشفته شده است نه از خود شما بعنوان فروشنده ، بخاطر داشته باشید که شما برای مشتری بخشی از سازمان یا حتی خود سازمان محسوب میشوید و او شما را نماینده کل سازمان میداند ، این نکته به شما کمک میکند که در تعامل منفی با او نباشید زیرا موضوع بر سر شما نیست بلکه درباره چیزی است که در مورد سازمان شما رخ داده است.