منظور از رهبری چیست؟


عامل موفقیت و یا شکست هر سازمانی، نیروی انسانی آن می باشد. مدیریت، ناشی از قدرت سازمانی است که عملکرد آن بیشتر در ارتباط با انجام وظایف تکنیکی و اجرائی است. در صورتی که رهبریت از قدرت و نفوذ شخص بهره مند است و نقش اساسی در توسعه و اجراي سیاست ها و اصلاح ساختار و روندها را در سازمان به عهده دارد. اگر رهبر سازمان با کارکنانش رابطه درست و منطقی برقرار کند به طوري که نیازهاي فردي آنان را شناسایی و به آن نیازها توجه کند، میتواند از نیروهاي انسانی خود به طور مشروع در راستاي اهداف سازمانی استفاده کند. حل مشکلات انسانی مستلزم آن است که عوامل تشکیل دهنده شخصیت انسانی را بشناسد و تغییر و تحولات آن را مورد بررسی قرار داد. در تعریفی وسیع تر رهبری یعنی نفوذ در دیگران جهت نیل به اهداف.رهبری

بنابراین میتوان اجزاي تشکیل دهنده رهبري را به طور خلاصه چنین ذکرکرد

توان استفاده موفقیت آمیز از قدرت.
توان درك این مطلب که افراد انسانی در زمان هاي مختلف و در شرایط مختلف به وسیله عوامل مختلف تحریک میشوند.
توان الهام بخشیدن به دیگران.
توان اقدام به شیوه اي که منجر به ایجاد جوي آکنده از عواطف و احساسات در سازمان شود و بتواند در افراد ایجاد انگیزه کند.

منظور از برندینگ چیست؟


از آنجا که به واسطه رقابت دربازار انتخاب هاي نامحدود خلق می شود، سازمان ها راه هایی براي برقراري ارتباط عاطفی با مشتریان، غیرقابل جایگزین (منحصر بفرد( شدن، و ایجاد روابط مادام العمر (بلندمدت(  جستجو می کنند. یک برند قدرتمند در تنگناي ازدحام بازار دوام می آورد. مردم عاشق برند می شوند، به آن اعتماد می کنند، و به برتري آن ایمان پیدا می کنند. چگونگی درك و دریافت برند، فارغ از اینکه مربوط به محصولی تجاري و یا غیرانتفاعی باشد، بر موفقیت آن تأثیر می گذارد.برندینگ

برندینگ فرایندي است مدون براي ایجاد آگاهی و افزایش وفاداري مشتري .این فرایند نیازمند فرمانی از بالادست و آمادگی براي سرمایه گذاري در آینده است .برندینگ استفاده از فرصت براي بیان صریح این مطلب است که چرا افراد باید در میان برندهاي موجود یک برند را انتخاب کنند.

برخی دلایل اتکاي شرکت ها به برندینگ عبارتند از:

تمایل به رهبري بازار،
پیشی گرفتن در رقابت،
تأمین بهترین ابزار براي تسهیل دسترسی کارکنان به مشتریان
برای خلق فرصت برندینگ محصول و خدمات خود و تبدیل شدن به برند محبوب از خدمات برندینگ مجموعه محمد غفاری بهره مند شوید.