تفاوت کالا و خدمات ( نوشته ایی از دکتر پرویز درگی )