قدرت گزینه های کمتر ، محدود کردن خود به موارد ضروری در کار و زندگی برای افزایش بهره وری