ارزش مشتریان را برمنبای رابطه طولانی مدت در نظر بگیرید