در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید