شنونده خوب بودن ، یکی از ویژگیهای اساسی فروشندگان حرفه ایی